Ako postupovať v životných situáciách

Čo potrebujete?Potrebné dokumenty a postupyKde vybavíte
Trvalý pobyt

- platný občiansky  preukaz,

- pri maloletých do 15 rokov originál rodného listu,

- originál listu vlastníctva,

- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s  osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený podpis. 

Obecný úrad Pleš
Prechodný pobyt

- platný doklad totožnosti (občiansky preukaz),

- súhlas nájomcu, vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený podpisom (súhlas netreba, ak je uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú medzi všetkými vlastníkmi nehnuteľnosti,

- list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu,

- ak sa ide občan prihlasovať na ubytovňu alebo internát, treba súhlas z ubytovacieho oddelenia. 

Obecný úrad Pleš
Zrušenie pobytu

- vyplnený odhlasovací lístok zaslať ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu,

- ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho

- na základe ohlásenia - ak ide o občana, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí (je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte),

- ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

- na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

- na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo (návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka,spoluvlastníka alebo nájomcu),

- ak budova zanikla.

Obecný úrad Pleš
Narodenie dieťaťa

V pôrodnici dostanete:

- Hlásenie o narodení dieťaťa - tento doklad odnesie otec dieťaťa na matriku , keď pôjde vybavovať rodní list dieťaťa,
- Správu o novorodencovi - túto predložíte do 24 hod. detskému lekárovi (odporúča sa mať ho vybratého vopred),
- Správu o rodičke - túto odovzdáte pri kontrolnom vyšetrení svojmu gynekológovi.

Novonarodené dieťa musíte prihlásiť k trvalému pobytu:

-rodný list dieťaťa originál k nahliadnutiu vydaný matrikou Slovenskej republiky alebo osobitnou matrikou MV SR,

-platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) jedného z rodičov, pokiaľ majú trvalý pobyt rovnaký,

-keď rodičia nemajú trvalý pobyt rovnaký, predkladá sa platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) matky, kde je dieťa prihlásené na adresu trvalého pobytu matky.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Obecný úrad Pleš
Zápis do materskej školy

Do materskej škôlky sa prihlasujú spravidla deti vo veku od 3 do 6 rokov v termíne od 15. februára do 15. marca príslušného roku.

-písomná žiadosť zákonného zástupcu predložená riaditeľovi MŠ,

-potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

-pre dieťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

-ak je potrebne rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa, zákonný zástupca predloží riaditeľovi MŠ do 15. apríla,

-Do MŠ môže byť prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov,

-Do MŠ sa prijíma aj dieťa vo veku šesť rokov ak mu bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,

-Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

Príslušná MŠ
Zápis do základnej školy

Do základnej škôlky sa prihlasujú spravidla deti vo veku od 6 rokov v termíne od 1. januára do 15. februára príslušného roku. Povinná školská dochádzka je 10 ročná.

- k zápisu dieťaťa do školy prineste občiansky preukaz zákonného zástupcu,
rodní list dieťaťa,

- Žiak základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási.

Nezabudnite si zistiť na príslušnej škole odpovede na nasledujúce otázky typu: koľko žiakov bude v jednej triede, kto bude triedny, aké jazyky sú preferované, koľko a za čo budete doplácať, ...

Príslušná ZŠ
Občiansky preukaz

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

Aktuálne informácie o postupe, podmienkach a poplatkoch nájdete na tejto stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Správne poplatky pri vydaní občianskeho preukazu.

OR PZ Lučenec
Cestovný pas

Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti - nie je potrebná fotografia.

Aktuálne informácie o postupe, podmienkach a poplatkoch nájdete na tejto stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Správne poplatky pri vydaní cestovného pasu.

OR PZ Lučenec
Vodičský preukaz

Vodičský preukaz vydáva a zápisy v ňom vykonáva miestu príslušný policajný zbor.

Postup vybavenia vodičského preukazu:

- držiteľ vodičského oprávnenia predloží platný doklad totožnosti a "pôvodný vodičský preukaz" (ak bol jeho držiteľom),

- oddelenie dokladov vyberie správny poplatok, vytlačí dve záväzné žiadosti o vyhotovenie "nového vodičského preukazu" a žiadateľ svojim vlastnoručným podpisom potvrdí správnosť údajov na uvedených žiadostiach,

- oddelenie dokladov zosníma biometrické údaje žiadateľa,

- oddelenie dokladov jednu potvrdenú záväznú žiadosť o vyhotovenie nového vodičského preukazu vráti žiadateľovi spolu so starým vodičským preukazom s určením termínu prevzatia nového vodičského preukazu,

- pri podaní žiadosti o vyhotovenie vodičského preukazu občan môže poskytnúť telefonické alebo e-mailový kontakt, na ktorý bude zaslaná správa o vyhotovení vodičského preukazu.

Správne poplatky pri vydaní vodičského preukazu

Držiteľ vodičského oprávnenia môže byť súčasne držiteľom len jedného vodičského preukazu a len jedného medzinárodného vodičského preukazu.

OR PZ Lučenec
Úmrtie

V prípade úmrtia doma v prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť Lučenec - 047/4334000, pohotovosť Fiľakovo - 047/4381791), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví "list o prehliadke mŕtveho". V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie).

Pozostalí pri zabezpečovaní pohrebu a karu majú k dispozícii služby pohrebných spoločností, ktoré im zabezpečia maximálnu starostlivosť aj v takýchto ťažkých chvíľach.

Zoznam pohrebných služieb:

Pohrebná služby LIPA Lučenec s.r.o.,

Pohrebná služba TOTEX,

Pohrebníctvo Večný sen,

Obecný úrad Pleš
     
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie