Ekonomický rozvoj obce

Hodnota majetku obce od roku 2004 stúpala. K najvýraznejšiemu vzostupu došlo v roku 2006 v skupine stroje, prístroje a zariadenia. Najvýraznejšiu majetkovú skupinu – takmer 83 % z hodnoty majetku tvoria budovy, haly, stavby.

Obec hospodári z príjmami cca 1 600 000,- Sk. Najväčšiu časť týchto príjmov tvoria daňové príjmy 50 – 60 %. Druhú najvýraznejšiu zložku príjmovej časti rozpočtu tvoria transfery. V období od roku 2004 podiel transferov klesol a naopak narástol význam daňových príjmov. V Roku 2004 tvorili bežné výdavky až 72% celkových výdavkov. V nasledujúcom roku bol pomer bežných výdavkov oproti kapitálovým 64 % ku 4 % z celkových výdavkov. V roku 2006 sa podiel bežných výdavkov výrazne nezmenil ale výrazne narástol podiel kapitálových výdavkov

V obci sú v súčasnosti evidovaní šiesti živnostníci a 2 samostatne hospodáriaci roľníci. Svoju prevádzkovú jednotku tu má družstvo z Rapoviec. V obci sú evidované dve prevádzkové jednotky – jeden obchod s potravinami a jeden hostinec.

Prihlásenie