Dalšia infraštruktúra

Elektrická energia

Obec je plne elektrifikovaná. Osvetlenie ulíc v obci je dostatočné. Elektrické vedenie v obci je v prevádzky schopnom stave a opotrebenie je primerané jeho veku.

Nakladanie s odpadmi

Zber komunálneho odpadu je zabezpečovaný spoločnosťou MEPOS Lučenec. Obec realizuje separovaný zber odpadu (formou vriec). Ďalej zabezpečuje dvakrát do roka zber elektroodpadu a v prípade potreby poskytujú obyvateľom veľkoobjemové kontajnery na drobný stavebný odpad.

Zeleň

Obec, ktorá sa nachádza v tichom prostredí, obklopuje krásna príroda s poľnohospodárskou pôdou a pasienkami vhodnými pre agroturistiku, ktoré sú v súkromnom vlastníctve (miestami ohradené). Časť katastra tvorí poľovnícky revír.

Prihlásenie