Kontrolór

Pracovný pomer od 01.10.2019
Hlavného kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, na dobu šesť rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva činnosť:
1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
2. Kontrolná činnosť podľa horeuvedeného zákona sa týka obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, ako aj právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
3. Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
4. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
1. Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
2. Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
3. Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ.
5. Vybavuje sťažnosti ak tak ustanovuje osobitný zákon.
1. Vykonáva kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo.
2. Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadnuť do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d, zák. č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

Scarlet Bolyósová

 

Plán kontrolnej činnosti hl. obce Pleš na II. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2023

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie