Úradná tabuľa

Zber úrody a žatevné práce

V spojitosti výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00.00h na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom vyhlásená podľa § 13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane mimoriadna situácia.

 Príloha príkaz č. 2 prednostu Okresného úradu Banská Bystrica.

Vyhlásenie MS ohrozenie medveďom

Informácie čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého , sú uverejnené na webe https://zasahovytim.sopsr.sk/, spolu s príslušnosťou jednotlivých zásahových tímov.

 

 

Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu 2023

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ratka na roky 2023-2030 - Oznámenie verejnosti

Rozpočet obce Pleš na roky 2024 - 2026

Návrh rozpočtu obce Pleš na roky 2024-2026

Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách

KPSS návrh

Stručný popis projektu

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Pleš

Link na dotazník PHSR 2023-  https://docs.google.com/forms/d/16aj3YJH_Ht6K3mKxP9Rx11gtOVX5mdI8mrRPJCrg0s8/edit

VO - Triedený zber komunálnych odpadov v obci Pleš                            

Usmernenie - ,, Zber úrody a žatevné práce "

Záverečný účet Obce Pleš za rok 2022

Návrh- Záverečný účet Obce Pleš za rok 2022

Úroveň vytriedenia KO v roku 2022

Rozpočet obce Pleš na roky 2023-2025 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v Referende v roku 2023: obecnyurad.ples@centrum.sk

Návrh rozpočtu obce Pleš na roky 2023-2025

Adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou v Referende v roku 2023:
Obec Pleš
Pleš č. 7
985 31 Rapovce

Email: obecnyurad.ples@centrum.sk

Informácie k REFERENDE, konaného dňa 21.01.2023:

1. Obec Pleš bude mať v REFERENDE v roku 2023 vytvorený jeden volebný okrsok.

2. Volebná miestnosť bude v zasadačke Obecného úradu v Pleši č. 7, 985 31 Rapovce.

- Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Pleši :

   -  obecnyurad.ples@centrum.sk

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende.

 Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - v maďarskom jazyku

Prijímanie žiadostí o špeciálny spôsob  hlasovania do volieb orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 telefonicky do 28.10.2022 do 12. hodiny na tel. č. 0917 562 663.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Pleš

 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecníého zastupiteľstva v  Pleši

Obec Pleš – Obecný úrad v Pleši týmto oznamuje politickým subjektom a nezávislým kandidátom na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Pleš, že za zapisovateľku obecnej volebnej komisie bola vymenovaná

Perla Kmeťová
zamestnankyňa obecného úradu v Pleši
ktorá bude preberať kandidátne listiny v pracovných dňoch počas úradných hodín obecného úradu v Pleši od 8,30 hod. do 13,30 hod. Dňa 30.08.2022 t.j. v utorok v čase od 13,30 – 24,00 hod. bude kandidátne listiny preberať na adrese :
Pleš č. 76, 985 31 Rapovce
Telefonický kontakt : 0917 562 663

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

1. Obec Pleš bude mať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
vytvorený jeden volebný okrsok.

2. Volebná miestnosť bude v zasadačke Obecného úradu v Pleši č. 7, 985 31 Rapovce

 

Zoznam volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Obec Pleš
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisii : Perla Kmeťová
Číslo volebného okrsku : 1
Umiestnenie volebného okrsku : Obecný úrad Pleš
Telefónny kontakt : 0474399841
Email : obecnyurad.ples@centrum.sk

Voľby 2022 - V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona obec Pleš zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb : počet voličov 148 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obci v roku 2022

Zapisovateľka MVK k voľbám do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprábnych krajov 2022,a adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Záverečný účet obce Pleš za rok 2021

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený-Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 29.10.2022-Információ a választójog és a választáshoz való jog feltételeiről az önkormányzati régiók időpontja 2022 október 29-én

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený-Voľby do orgánov samospráva obcí sa konajú 29.10.2022-Információ a választójog és a választáshoz való jog feltételeiről az önkormányzati választások időpontja 2022 október 29-én

Záverečný účet obce Pleš za rok 2021-návrh

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2022 

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce Pleš za rok 2021

Úroveň vytriedenia KO v roku 2021

Rozpočet obce Pleš na roky 2022-2024

Výročná správa obce Pleš za rok 2020

Informácia KO za rok 2020 Pleš za rok 2020

Záverečný účet obce Pleš na rok 2020

Návrh - Záverečný účet obce Pleš na rok 2020

Asistované sčítanie 

SODB 2021

 SODB 2021-1

Népszámlálás 2021

Népszámlálás 2021

 Rozpočet obce Pleš na roky 2021-2023

 VZN obce Pleš č. 02/2020 o poskytovaní služieb na území obce Pleš

 VZN obce č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Návrh rozpočtu obce Pleš na roky 2021-2023

Návrh VZN obce Pleš č. 02/2020 o poskytovaní služieb na území obce Pleš

Návrh VZN obce č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku

  Tlačová správa - SODB 2020

Tlačová správa - SODB 2020

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkymi hodnotami - Rekonštrukcia cesty k obecnému úradu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia cesty k obecnému úradu

Súťažné podklady a podmienky - Rekonštrukcia cesty k obecnému úradu

Výročná správa obce Pleš za rok 2019

Záverečný účet obce Pleš ta rok 2019

Návrh - záverečný účet obce Pleš za rok 20191

Návrh - záverečný účet obce Pleš za rok 20192

Návrh - záverečný účet obce Pleš za rok 20193

Informácia KO

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hl.preukazu

VZN obce č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN obce č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku2

VZN obce č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku3

VZN obce Pleš č. 02/2019 o poskytovaní služieb na území obce Pleš

Rozpočet obce na roky 2020-2022

Inf. k volieb do NR SR v roku 2020- adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

Návrh rozpočtu obce Pleš na roky 2020-2022

Návrh VZN obce Pleš č. 02/2019 o poskytovaní služieb na území obce Pleš

Návrh VZN obce č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Návrh VZN obce č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2 str.

Návrh VZN obce č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 3 str.

Voľby do NR SR v roku 2019 - informácie pre voliča

Válásztások 2019 - Tájékoztató a választópolgár részére

Výzva č. 2/2019 k prekladaniu žiadostí o udelenie značky,,Regionálny produkt NOVOHRAD"

Pozvánka na historickú rekonštrukciu bojov pri príležitosti 75. výročia SNP

Vybudovanie zóny pre trávenie voľného času

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Pleš - výzva na predkladane ponúk

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu v obci Pleš - súťažné podklady 

Výročná správa obce Pleš za rok 2018

Výročná správa obce Pleš za rok 2018- 2

Výročná správa obce Pleš za rok 2018- 3

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám do Europskeho parlamentu a to - obecnyurad.ples@centrum.sk

Záverečný účet obce Pleš za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018- 2

Informácie k voľbám do EP 2019

 25.máj 2019 Voľby do EU parlamentu - informácia pre voliča

 Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob

 Informácia o KO triedení

 Voľba prezidenta - informácia pre voliča

Tájékoztatás

 Informácie k voľbe prezidenta 2019

 Vývoz TKO 2019 harmonogram

 Rozpočet 2019

 Návrh rozpočtu príjem 2019

 Návrh rozpočtu výdaj 2019

 Cezhraničná spolupráca Jobbágyi

 Spolok lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Pleš

 Oprava miestnych komunikácií

 Registrovaní kandidáti na starostu 2018 obec Pleš

 Informácie k voľbám 2018 obec Pleš

 Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Pleš 2018

Zapisovateľka MVK 2018

 Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2018

 Výročná správa obce Pleš za rok 2017

 Záverečný účet obce pleš 2017

 Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2018

Rozpočet obce 2018

VZN pre rok 2018

 Výzva na predkladanie ponúk "Voľnočasový areál v obci Pleš"

Príloha č.1 Výkaz výmer

Príloha č.2 Návrh zmluvy o dielo Pleš

Príloha č.3 Projektová dokumentácia

 Výzva na predkladanie ponúk "Strojové vybavenie pre obec Pleš"

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky

Príloha č.2  Návrh kúpnej zmluvy

"Voľby VÚC 2017" informácia pre voliča

 Výročná správa obce rok 2016

Záverečný účet obce  2016

 Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov - Spolok lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Pleš dňa 20.11.2016 o 16:00 hod v priestoroch obecného úradu

 Oznámenie - Elektronická zbierka zákonov SR v elektronickej podobe pre občanov dostupná na Obecnom úrade Pleš

 Záverečná správa za rok 2015

Záverečný účet za rok 2015

 Výzva na predkladanie ponúk - vytváranie podmienok pre trávenie voľného času

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - poradenstvo v oblasti eviro a ekonomickej udržateľnosti

 Výzva na predkladanie ponúk - Poskytnutie služby - Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu miestne komunikácie

Zmluva na vypracovanie štúrie uskutočniteľnosti - poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti

 Výzva na predkladanie ponúk - projektová dokumentácia výstavba ihriska v obci Pleš

 Výzva na predkladanie ponúk - kamerový systém a osvetlenie

 Oznámenie verejnosti 12_2015

 Rozpočet príjmov na roky 2016 - 2018

 Rozpočet výdavkov na roky 2016 - 2018

 Zverejnenie zámeru 12.2015 - prevod majetku obce Pleš

 Zverejnenie zámeru 11.2015 - prevod majetku obce

 Zverejnenie zámeru 10.2015

 Stretnutie cezhraničného partnerstva

 Oznámenie o strategickom dokumente PHSR

 Zverejnenie zámeru

 Návrh záverečného účtu obce Pleš 2014

 Zoznam daňových dlžníkov obce Pleš k 31.12.2014

 Notárska zápisnica - kúpna zmluva Obec Pleš - p.Nagyová rod.Balážová

 Pozvánka Spolok lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Pleš

  Rozpočet príjmov obce Pleš pre rok 2015 až 2017

 Rozpočet výdavkov obce Pleš pre rok 2015 až 2017

 Harmonogram odvozu triedeného odpadu a zložiek KO na rok 2015

 Vyhlásenie kandidatúry v komunálnych voľbách obec Pleš na starostu obec

 Vyhlásenie kandidatúry v komunálnych voľbách obce Pleš na poslancov OZ

 Komunálne voľby 2014

 Prihláška na obsadenie voľného pracovného miesta

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie