Samospráva

Obec Pleš pracuje na základe zákona č. 369/1996 Z. z. o obecnom zriadení. Volenými predstaviteľmi obce sú starosta a 5 poslanci obecného zastupiteľstva. Volení predstavitelia spravujú obec prostredníctvom Obecného úradu. Obecný úrad má okrem starostky jednu pracovníčku. Pri obecnom zastupiteľstve fungujú tri komisie – komisia finančná a správy majetku, komisia verejného poriadku, komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže.
Obecný úrad vykonáva na základe prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu aj časť matričných úkonov – overovanie podpisov a overovanie listín. Ďalej sú to činnosti na úseku ochrany životného prostredia, stavebného konania, pozemných komunikácií a v školstva v rámci spoločnej obecnej úradovne.
V roku 1990 sa obec v komunálnych voľbách osamostatnila od strediskovej obce Mučín. Samospráva začala svoju činnosť od nuly, čo sa týka finančných prostriedkov a takmer bez vybavenia kancelárie a obecného úradu.

Prihlásenie