Flóra

Väčšina územia je zaradená do teplej klimatickej oblasti. Rastlinná pokrývka bola zásahom človeka silne pozmenená. Krajina nadobudla ráz kultúrnej stepi a lesostepi. Veľmi porušené boli aj pôvodné porasty listnatých lesov Cerovej vrchoviny. Rozčlenený chotár Pleša je po obvode porastený nesúvislými plochami dubohrabín a agáčin. Vyskytujú sa tu aj bučiny.

Na okrajoch cerových lesov rastie významný endemit hrachor žltý sedmohradský a kosatec dvojfarebný. V lesoch a krovinách sa vyskytuje kruštík malolistý, silenka zelenkokvetá, hrachor chlpatý, klinček obrovský a i. Zo vzácnych rastlín sú to divozel tmavočervený, valerianka pomiešaná, kukučka vencová a i. Územie patrí do krajinného komplexu Baboš, v ktorom sú teplomilné dúbravy s dubovo-hrabovými porastami a hojne zastúpeným agátom. Odlesnené extrémne svahy by bolo potrebné zalesniť. V roku 1949 sa v malom kameňolome severozápadne od Romhány pustatiny našiel kmeň mohutného fosílneho stromu s priemerom 1,4 m, odkrytá dĺžka je 4 m.

V rámci poľnohospodárstva patrí obec Pleš do zemiakárskej výrobnej oblasti. Celková výmera pôdy je 978 ha, z toho poľnohospodárska pôda – 513 ha, lesné pozemky 428 ha, vodné plochy 1 ha a zastavané plochy 29 ha, záhrady 7 ha. Medzi najčastejšie ovocné stromy patria: jabloň, hruška, slivka a orech.

Prihlásenie